Restoteam.fr utilise des cookies pour offrir les fonctionnalités de site nécessaires et améliorer votre expérience.

Legale informatie

Overnamepro.be, bezorgd over de rechten van individuen, in het bijzonder met betrekking tot geautomatiseerde verwerking en in een verlangen naar transparantie met haar klanten, heeft een beleid geïmplementeerd dat al deze verwerkingsoperaties omvat, de doeleinden die ermee worden nagestreefd en de middelen om maatregelen die voor individuen beschikbaar zijn, zodat zij hun rechten zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens.
Als u doorgaat met surfen op deze site, betekent dit dat u zonder voorbehoud akkoord gaat met de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden. De huidige online versie van deze gebruiksvoorwaarden is de enige die afdwingbaar is gedurende de gehele gebruiksduur van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.
‍ Artikel
1 - Juridische mededelingen
1.1 Site (hierna “de site”): Overnamepro.be 1.2 Uitgever (hierna “de uitgever”)
1.2 Host (hierna “de host”):
Overnamenet.be wordt gehost door Webflow, met hoofdkantoor te llth St 2e verdieping, San Francisco CA Verenigde Staten 398.

Artikel 2 - Toegang tot de site
De toegang tot de site en het gebruik ervan zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. U stemt ermee in deze site en de daarin opgenomen informatie of gegevens niet te gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor enige vorm van commerciële uitlokking, inclusief het verzenden van ongevraagde e-mails.
‍ Artikel 3 - Inhoud van de site
Alle merken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, videosequenties, geluiden, evenals alle computerapplicaties die gebruikt zouden kunnen worden om deze site te laten functioneren en meer in het algemeen alle Elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, worden beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom. Ze zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van alle of een deel van deze elementen, inclusief computerapplicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure start nadat hij zich bewust is geworden van dit ongeoorloofde gebruik, houdt geen aanvaarding van genoemd gebruik in en ziet niet af van vervolging.
‍ Artikel 4 - Beheer van de site
Voor een goed beheer van de site kan de uitgever op elk moment - de toegang tot de hele site of een deel ervan opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site reserveren voor een specifieke categorie internetgebruikers ; - verwijder alle informatie die de werking ervan kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten; - de site opschorten om updates uit te voeren.
‍ Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing, storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of een van de functionaliteiten ervan wordt verhinderd. Het siteverbindingsmateriaal dat u gebruikt, is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, vooral tegen virale aanvallen via internet. U bent tevens als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van juridische procedures tegen u: - vanwege het gebruik van de site of enige dienst toegankelijk via internet; - doordat u deze algemene voorwaarden niet naleeft.


De uitgever is niet verantwoordelijk voor schade aan u, derden en/of uw apparatuur als gevolg van uw verbinding of gebruik van de site en u ziet af van elke actie hiertegen. Indien de uitgever vanwege uw gebruik van de site het voorwerp zou uitmaken van een minnelijke of gerechtelijke procedure, kan hij zich tegen u keren om een ​​vergoeding te verkrijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure zouden kunnen voortvloeien.
‍ Artikel 6 - Hypertextlinks
Het plaatsen door gebruikers van alle hypertextlinks naar de gehele of een deel van de site is toegestaan ​​door de uitgever. Elke link moet op eenvoudig verzoek van de uitgever worden verwijderd. Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites, wordt niet door de uitgever gepubliceerd. De uitgever heeft geen rechten op de inhoud van de genoemde link.
‍ Artikel 7 -Gegevensverzameling
Uw gegevens worden verzameld door het individuele bedrijf Harry Van Haelen. Onder persoonsgegevens wordt verstaan ​​alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een naam, een identificatienummer of naar een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale. De persoonlijke gegevens die op de site kunnen worden verzameld, worden voornamelijk door de uitgever gebruikt om de relaties met u te beheren en, indien van toepassing, voor de verwerking van uw bestellingen.
‍ De
verzamelde persoonsgegevens zijn als volgt: - voor- en achternaam - e-mailadres - telefoonnummer - geboortedatum - financiële gegevens: als onderdeel van de betaling voor de producten en diensten die op het Platform worden aangeboden, registreert het financiële gegevens met betrekking tot de creditcard van de gebruiker. Een functionaris voor gegevensbescherming: Harryjohnvh@gmail.com, staat tot uw beschikking voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Artikel 8 - Recht op toegang, rectificatie en verwijdering van verwijzingen naar uw gegevens
In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, beschikken gebruikers over de volgende rechten
: • recht op toegang: zij kunnen hun recht van toegang uitoefenen, om kennis te nemen van de persoonsgegevens die hen betreffen , door te schrijven naar het hieronder vermelde e-mailadres. In dit geval kan het Platform, alvorens dit recht uit te oefenen, een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren; • het recht op rectificatie: als de persoonlijke gegevens waarover het Platform beschikt onjuist zijn, kunnen zij verzoeken dat de informatie wordt bijgewerkt; • het recht om gegevens te verwijderen: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; • het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen het Platform vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de hypothesen voorzien door de AVG; • het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de aannames waarin de AVG voorziet; • het recht op overdraagbaarheid: zij kunnen verzoeken dat het Platform hen de persoonlijke gegevens verstrekt die zij hebben verstrekt, zodat deze naar een nieuw Platform kunnen worden verzonden.
U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres: Jean-Baptiste Timmermansstraat 29, 1200 Brussel.
Of per e-mail op: harryjohnvh@gmail.com U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: Harry Van Haelen, Harryjohnvh@gmail.com, die tot uw beschikking staat voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.
Elk verzoek moet vergezeld gaan van een fotokopie van een ondertekend geldig identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager. Het antwoord wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek verzonden. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken dit vereist.
Bovendien hebben mensen die dat wensen sinds wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016 de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te regelen. ‍ ‍
Artikel 9 - Gebruik van gegevens  
De persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren, de verbetering ervan en het behoud van een veilige omgeving. De wettelijke basis voor verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. Meer specifiek zijn de toepassingen als volgt : toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker; - beheer van de werking en optimalisatie van het Platform; - implementatie van gebruikersondersteuning; - verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens; - personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, afhankelijk van zijn voorkeuren; - preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten; - beheer van mogelijke geschillen met gebruikers; - het verzenden van commerciële en reclame-informatie, op basis van gebruikersvoorkeuren; - organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de Betaaldiensten.  Artikel 10 - Behoudsbeleid voor gegevens  
Het Platform bewaart uw gegevens voor de duur die nodig is om u zijn diensten of assistentie te verlenen. Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of vereist om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden af ​​te dwingen, kunnen we indien nodig ook een deel van uw gegevens bewaren, zelfs nadat u uw account heeft gesloten of als we geen langer onze diensten aan u moeten leveren.
Artikel 11- Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonlijke gegevens kunnen uitsluitend in de Europese Unie worden gedeeld met externe bedrijven, in de volgende gevallen: wanneer de gebruiker gebruik maakt van betalingsdiensten, staat het Platform voor de implementatie van deze diensten in contact met bankbedrijven en financiële derde partijen waarmee het contracten heeft gesloten; - wanneer de gebruiker in de vrije commentaargebieden van het Platform informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek; - wanneer de gebruiker de website van een derde partij toestemming geeft om toegang te krijgen tot zijn gegevens; - wanneer het Platform gebruik maakt van de diensten van dienstverleners om gebruikersondersteuning, reclame- en betalingsdiensten aan te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. - indien vereist door de wet, kan het Platform gegevens doorgeven om claims tegen het Platform op te volgen en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures.
Artikel 13 -Cookies
Wat is een koekje"? Een “Cookie” of tracer is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, etc.) wordt geplaatst en bijvoorbeeld wordt uitgelezen bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, de installatie of het gebruik van software of een mobiele applicatie, ongeacht de type terminal dat wordt gebruikt (bron: https://vvww.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit -the law). De site kan automatisch standaardinformatie verzamelen. Alle indirect verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en het patroon van het verkeer dat deze site gebruikt bij te houden, om het ontwerp en de lay-out te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren.
‍ Indien
van toepassing kunnen, met uw toestemming, “cookies” van de site-editor en/of externe bedrijven op uw terminal worden geplaatst. In dit geval zal er, wanneer u voor het eerst op deze site surft, een verklarende banner over het gebruik van “cookies” verschijnen. Alvorens verder te surfen, moet de klant en/of prospect het gebruik van genoemde “cookies” aanvaarden of weigeren. De gegeven toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om cookies uit te schakelen.
De volgende cookies zijn aanwezig op deze site: Google-cookies - Google Analytics: hiermee kunt u het publiek van de site meten; - Google Tag Manager: vergemakkelijkt de implementatie van tags op pagina's en stelt u in staat Google-tags te beheren; - Google Adsense: reclamebureau van Google dat websites of YouTube-video's gebruikt als ondersteuning voor zijn advertenties
- Google Dynamic Remarketing: hiermee kunt u dynamische advertenties aanbieden op basis van eerdere zoekopdrachten; - Google Adwords-conversie: monitoringtool voor AdWords-advertentiecampagnes; - DoubleClick: Google-advertentiecookies om banners weer te geven.
De levensduur van deze cookies is dertien maanden.
‍ Artikel 14 - Foto's en weergave van producten
Foto's van producten, bij hun beschrijving, zijn niet contractueel en binden de uitgever niet.
Artikel 15 - Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door het Franse recht en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van het hoofdkantoor van de uitgever, onder voorbehoud van een specifieke toekenning van jurisdictie die voortvloeit uit een tekst van bijzondere wet- of regelgeving.
‍ Artikel
16 - Neem contact met ons
Voor eventuele vragen, informatie over de producten die op de site worden voorgesteld, of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres contact@overnamepro.be

Bijkomende informatie - Verwerking van persoonsgegevens

‍ ‍ ‍ 1. Doelstelling
In overeenstemming met de artikelen 13.1 en 14.1 van Reg. 679/2016 getiteld "Algemene Verordening Gegevensbescherming", informeren wij u dat de verwerking van de persoonlijke gegevens die u verstrekt voor sollicitaties naar vacatures alleen wordt afgerond om op uw specifieke verzoek te reageren, volgens de modaliteiten en binnen de grenzen die nodig zijn om het bovengenoemde doel te bereiken.

‍ 2. Datacommunicatie
Verwerkingsmethoden en opslagtijden. De verstrekte gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bovengenoemde wet, met inachtneming van de verplichtingen van vertrouwelijkheid en wettigheid waartoe ons bedrijf is geïnspireerd en voor de strikt noodzakelijke tijd waarvoor ze zijn verzameld, die, in geval van niet-gebruik, niet langer zal zijn dan 6 maand. ; bovendien zullen de gegevens niet worden verspreid. Om strikt professionele redenen kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan: Regelmatig aangestelde en bevoegde medewerkers en/of interne medewerkers. Externe medewerkers en externe managers worden echter door ons geïdentificeerd, aangewezen en verantwoordelijk voor selecties. Werkende adviseurs voor contractuele en fiscale eisen.

‍ 3. Toestemming
Toestemming is niet vereist wanneer de verwerking: (a) noodzakelijk is om te voldoen aan een verplichting op grond van de wet-, regelgeving of Gemeenschapswetgeving; (b) het noodzakelijk is om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit een contract waarbij de belanghebbende partij partij is, of om, vóór het sluiten van het contract, te voldoen aan specifieke verzoeken van de belanghebbende partij; c) het gaat om gegevens uit registers, lijsten, akten of openbare documenten, die voor iedereen toegankelijk zijn, onverminderd de beperkingen en modaliteiten voorzien door wet- en regelgeving of gemeenschapsregels voor de openbaarmaking en openbaarmaking van gegevens.  
4.Rechten van belanghebbenden  
U kunt elke gegeven toestemming intrekken en de erkende rechten op toegang, rectificatie, annulering (recht om vergeten te worden), beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en verzet uitoefenen door respectievelijk de artikelen 15-16-17- 18-20-21 van de AVG, waarvan de volledige tekst hier kan worden geraadpleegd https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv :OJ.L_.2016.119.01.0001 .01.FRA

Aanvragen moeten naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: contact@overnamenet.be

Bijkomende informatie - Geschillen- en terugbetalingsbeleid

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "CGV") zijn van toepassing op elk contract gesloten tussen een gebruiker (hierna de "CGV") “Gebruiker”) en de website [Overnamenet.be] (hierna de “Site”) voor de publicatie van reclameadvertenties.

2. Aard van de dienst

De Site is een advertentieplatform waarmee Gebruikers gratis of betaalde advertenties kunnen publiceren. De Site biedt geen directe verkoopservice en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor transacties tussen Gebruikers.

3. Geschillen

In geval van een geschil tussen een Gebruiker en een andere Gebruiker kan de Site niet aansprakelijk worden gesteld. Gebruikers worden uitgenodigd om hun geschillen in der minne op te lossen.

4. Restituties

Gezien de aard van de aangeboden dienst, worden er geen restituties verleend voor advertenties die op de Site zijn gepubliceerd.

5. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

De Site behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze op de Site worden gepubliceerd.

6. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

7. Toewijzing van jurisdictie

In geval van een geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

8. Contact

Voor alle vragen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kunnen Gebruikers contact opnemen met de Site op het volgende adres: contact@overnamepro.be.

## Disclaimer

De site garandeert niet de juistheid, waarheidsgetrouwheid of volledigheid van de informatie in de gepubliceerde advertenties. De Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de Site of de informatie in de advertenties.

Coordonnées : Restoteam.fr – Resto Team au capital de 6190 € - siège au 53 Avenue Marechal Leclerc 66000 Perpignan enregistré sous le numéro 89983860100016

contact@restoteam.fr

Editeur du site : Restoteam.fr – Resto Team

Directeur de la publication : Harry Van Haelen

Développement et maintenance du site : Restoteam.fr – Resto Team

Hébergeur du site :

Webflow Inc.
398 11th Street, 2nd Floor San Francisco,
CA 94103. Etats-Unis
contact@webflow.com

Données personnelles :

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, toutes les données informatiques vous concernant sont traitées de manières strictement confidentielles.

Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le numéro 1748653v0.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition à vos données.

Pour cela il vous suffit de nous en faire la demande en écrivant à Resto Team, Service communication, 53 Avenue Marechal Leclerc 66000 Perpignan ou par mail à contact@restoteam.fr en nous indiquant vos nom, prénom et adresse.